#
Algemene voorwaarden Van Rosmalen Juridisch Advies

  1. Mevrouw mr L.J.P. van Rosmalen handelt onder de naam "Van Rosmalen Juridisch Advies" en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51457490.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Van Rosmalen Juridisch Advies en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Een opdracht komt pas tot stand, nadat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd door Van Rosmalen Juridisch Advies, dan wel wanneer deze zonder voorafgaande opdrachtbevestiging is uitgevoerd, althans met de uitvoering een aanvang is genomen.
  3. Opdrachten aan Van Rosmalen Juridisch Advies leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Van Rosmalen Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Rosmalen Juridisch Advies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
  5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Van Rosmalen Juridisch Advies aansprakelijk is, doch in ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur voor de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid.
  6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  7. Van Rosmalen Juridisch Advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Van Rosmalen Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is Van Rosmalen Juridisch Advies bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.
  8. Door Van Rosmalen Juridisch Advies verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn.
  9. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Van Rosmalen Juridisch Advies en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
  10. Op de rechtsverhouding tussen Van Rosmalen Juridisch Advies en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te īs-Hertogenbosch.
Berlicum, 7 mei 2012